top of page

陳守仁長者鄰舍中心 手指操第五式


我諗大家同我都一樣,有一朝早起身就攞起手機嘅習慣,咁就記得跟我哋容姑娘做多啲手指操放鬆一下!

29 次查看0 則留言

Kommentare


bottom of page