top of page

鐘聲慈善社_田家炳老人日間護理中心_健康十巧手(第四式)

已更新:2022年2月21日早晨!新年好 ! 2022年第一個工作天,新嘅一年第一個為大家準備嘅短片就有我哋田家炳老人日間護理中為大家示範健康十巧手 - 第四式,主要係刺激 #八邪穴 去預防 #手腳麻痹 嘅情況。為咗大家有一個健康嘅身體,我哋會努力繼續拍一啲運動短片,鼓勵你哋多啲跟我哋一齊做!

如果鍾意我哋嘅分享,請記得like同share啦!5 次查看0 則留言

Yorumlar


bottom of page