top of page

胡陳金枝長者鄰舍中心簡易運動(關節運動)第一式

已更新:2022年2月21日今個星期我哋繼續有鐘聲慈善社-胡陳金枝長者鄰舍中心嘅華仔為我哋示範家居簡易運動(關節運動)嘅第一式,大家跟住一齊做啦!


如果鍾意我哋嘅分享,請記得like同share啦!1 次查看0 則留言

Comments


bottom of page