top of page

田家炳老人日間護理中心 樂齡健康操第一集


早晨呀,又係一個禮拜嘅新開始,亦都係田家炳老人日間護理中心嘅Maggie姑娘第一次幫我哋示範樂齡健康操第一集,大家快啲跟住我哋一齊過一個健康嘅早晨啦!

17 次查看0 則留言

コメント


bottom of page