top of page

田家炳老人日間護理中心 健康十巧手 第十式


早晨 ! 今個禮拜我哋跟田家炳老人日間護理中心嘅阿菊做健康十巧手最後一式 - 第十式,靠轉動眼球,預防近視老花或者視力矇糊。下個星期阿菊仲會同我哋做十式重温,記住唔好錯過啊!

50 次查看0 則留言

Comments


bottom of page