top of page

田家炳老人日間護理中心 健康十巧手 第九式


八段錦就做完啦,今個禮拜我哋繼續跟田家炳老人日間護理中心嘅阿菊做健康十巧手 - 第九式,係靠刺激耳朵上嘅穴位,去加快眼部、面部及腦部嘅循環。其實星期一早上見到阿菊咁甜美嘅笑容,就算唔做運動,心情都開朗D啦!

29 次查看0 則留言

Opmerkingen


bottom of page