top of page

田家炳老人日間護理中心-中醫外展服務


社交距離放緩之後,我哋嘅田家炳老人日間護理中心喺六月舉辦咗一次香港中醫外展服務,邀請咗香港醫援會醫療服務,嚟中心為會員把脈開藥,解答問題。做到「望聞問切」喺呢個疫情之下真係唔容易,希望你哋可以多啲嚟幫助有需要嘅老友記啦!


6 次查看0 則留言

コメント


bottom of page