top of page

田家炳老人日間理中心 健康十巧手 一至十式重溫篇


早晨啊 !大家好星期一嘅早上跟住我哋繼續做健康十巧手_十式重溫啦!

請繼續追蹤及讚好鐘聲慈善社嘅 Facebook 專頁同 Instagram

68 次查看0 則留言

Комментарии


bottom of page