top of page

母親節齊感恩

想分享返今年母親節係我哋蔡裕輝老人日間護理中心活動中,(疫情下)燦爛的笑容!


6 次查看0 則留言
bottom of page