top of page

劉梅軒安老院 椅子操(二)


早晨呀香港人,唔想確診嘅數字有你份,就要跟我哋劉梅軒安老院嘅羅姑娘做椅子操,活動一下!

如果鍾意我哋嘅分享,請記得like同share啦!

16 次查看0 則留言

Comments


bottom of page