top of page

劉梅軒安老院 椅子操四


社交距離放寬咗幾日,大家係咪顧住出街玩冇做運動呢?快啲跟我哋劉梅軒安老院嘅羅姑娘做椅子操-第四式啦!

2 次查看0 則留言

Comments


bottom of page